Rechterlijke bevoegdheid en toepasselijk recht in internationale geschillen tussen de werknemer en de werkgever

Posted on Posted in Arbeid en sociale zekerheid, Justititiële samenwerking in burgerlijke zaken

Deze praktische handleiding wil beroepsbeoefenaars bijstaan door hun een overzicht te bieden van de huidige relevante wettelijke bepalingen (inclusief jurisprudentie) over zaken van internationaal privaatrecht en terbeschikkingstelling op het gebied van arbeidsovereenkomsten. EU Bookshop (NL pdf gratis te downloaden)

NL Prejudiciële vragen (RvS) over Habitatrichtlijn

Posted on Posted in Milieu en natuur, NL prejudiciële verwijzingen, Uncategorized

PREJUDICIËLE VERWIJZING – Nederland – 18 mei 2016 – persbericht – ECLI:NL:RVS:2016:1351 – uitspraak   RICHTLIJN 92/43/EEG. De Europese Commissie heeft in december 2014 besloten om de zogenoemde lijst van gebieden van communautair belang aan te passen. Zij heeft dit gedaan op verzoek van de staatssecretaris van Economische Zaken. Op deze lijst staan gebieden die […]

HvJEU: Conclusie in NL zaak (CBB) over verzoek bijenstichting om openbaarmaking documenten toelating gewasbeschermingsmiddelen

Posted on Posted in Milieu en natuur, Openbaarheid van bestuur

CONCLUSIE A-G KOKOTT – 7 april 2016 – Zaak C-442/14 – Bayer CropScience en Stichting De Bijenstichting – CBB – conclusie Richtlijn 2003/4/EG – Verordening (EG) nr. 1107/2009 – Richtlijn 98/8/EG. De bijenstichting verzoekt om openbaarmaking van documenten in verband met de toelating van een aantal gewasbeschermingsmiddelen en een biocide (die alle de werkzame stof […]

HvJ EU AG: vernietiging arrest T-545/11 (Greenpeace)

Posted on Posted in Milieu en natuur

CONCLUSIE A-G KOKOTT – 7 april 2016 – Zaak C-673/13 P – Commissie / Stichting Greenpeace Nederland en PAN Europe – conclusie   Verordening (EG) nr. 1049/2001 – Verordening (EG) nr. 1367/2006. A-G: Het arrest van het Gerecht van de Europese Unie van 8 oktober 2013 in de zaak Stichting Greenpeace Nederland en PAN Europe/Commissie (T‑545/11, […]

Nieuw douanewetboek EU m.i.v. 1 mei 2016

Posted on Posted in Douane

REGELGEVING EU – Nieuw Douanewetboek van de Unie m.i.v. 1 mei 2016; intrekking CDW en TCDW Verordening (EU) Nr. 952/2013 van het Europees Parlement en van de Raad van 9 oktober 2013 tot vaststelling van het douanewetboek van de Unie, Pb 2015 L 269, 10.10.2013 Gedelegeerde verordening (EU) 2015/2446 van de Commissie van 28 juli […]

Prejudiciële vragen RBMNE over overgang onderneming kinderopvang

Posted on Posted in Arbeid en sociale zekerheid

PREJUDICIËLE VERWIJZING – Nederland – Rechtbank Midden-Nederland – 24 februari 2016 – ECLI:NL:RBMNE:2016:954 – NRE 2016 nr. 3 – Zaak C-126/16 – Federatie Nederlandse Vakvereniging – verwijzing   RICHTLIJN 2001/23/EG. Op 5 juli 2014 is het faillissement uitgesproken van Estro Groep en haar dochterondernemingen. Estro Groep was het grootste kinderopvangbedrijf in Nederland met ongeveer 380 […]