NL Prejudiciële vragen (RvS) over Habitatrichtlijn

Posted on Posted in Milieu en natuur, NL prejudiciële verwijzingen, Uncategorized

PREJUDICIËLE VERWIJZING – Nederland – 18 mei 2016 – persbericht – ECLI:NL:RVS:2016:1351 – uitspraak   RICHTLIJN 92/43/EEG. De Europese Commissie heeft in december 2014 besloten om de zogenoemde lijst van gebieden van communautair belang aan te passen. Zij heeft dit gedaan op verzoek van de staatssecretaris van Economische Zaken. Op deze lijst staan gebieden die […]

HvJEU: Conclusie in NL zaak (CBB) over verzoek bijenstichting om openbaarmaking documenten toelating gewasbeschermingsmiddelen

Posted on Posted in Milieu en natuur, Openbaarheid van bestuur

CONCLUSIE A-G KOKOTT – 7 april 2016 – Zaak C-442/14 – Bayer CropScience en Stichting De Bijenstichting – CBB – conclusie Richtlijn 2003/4/EG – Verordening (EG) nr. 1107/2009 – Richtlijn 98/8/EG. De bijenstichting verzoekt om openbaarmaking van documenten in verband met de toelating van een aantal gewasbeschermingsmiddelen en een biocide (die alle de werkzame stof […]

HvJ EU AG: vernietiging arrest T-545/11 (Greenpeace)

Posted on Posted in Milieu en natuur

CONCLUSIE A-G KOKOTT – 7 april 2016 – Zaak C-673/13 P – Commissie / Stichting Greenpeace Nederland en PAN Europe – conclusie   Verordening (EG) nr. 1049/2001 – Verordening (EG) nr. 1367/2006. A-G: Het arrest van het Gerecht van de Europese Unie van 8 oktober 2013 in de zaak Stichting Greenpeace Nederland en PAN Europe/Commissie (T‑545/11, […]

Uitvoeringsverordening (EU) 2016/9 REACH uitwisselen van gegevens

Posted on Posted in Milieu en natuur

REGELGEVING EU – Uitvoeringsverordening REACH Uitvoeringsverordening (EU) 2016/9 van de Commissie van 5 januari 2016 betreffende het gezamenlijk indienen en het uitwisselen van gegevens overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH), PB L […]