Prejudiciële vragen Polen: Is de overdracht van de eigendom van een perceel door een btw-plichtige aan de gemeente ter nakoming van achterstallige betalingsverplichtingen van belastingen een belastbare handeling?

Posted on Posted in Btw

PREJUDICIËLE VERWIJZING – Polen – 4 maart 2016 – Zaak C-36/16 – Posnania Investment – verwijzing RICHTLIJN 2006/112/EG. Verzoekster handelt onder meer in onroerende zaken. Zij heeft met de gemeente een overeenkomst gesloten tot overdracht van eigendom van een onbebouwde onroerende zaak aan de gemeente, dit vanwege achterstallige betalingsverplichtingen uit hoofde van de heffing ter […]

Prejudiciële vragen VK over btw-vrijstelling voor entreegelden zwembaden van een publiekrechtelijke instelling

Posted on Posted in Btw

PREJUDICIËLE VERWIJZING – VK – 7 januari 2016 – Zaak C-633/15 – London Borough of Ealing – verwijzing  RICHTLIJN 2006/112/EG. RICHTLIJN 89/465. Verzoeker is een publiekrechtelijke instelling, een organisatie zonder winstoogmerk, in Londen. Hij exploiteert een aantal vrijetijdscentra (sportzalen, zwembaden) waarvan tegen betaling gebruik kan worden gemaakt. Verzoeker is btw-plichtig over de entreegelden. In 2013 […]

Prejudiciële vragen PL over vrijstelling btw van door zelfstandige personen verrichte diensten

Posted on Posted in Btw, Mededinging

PREJUDICIËLE VERWIJZING – Polen – 7 januari 2016 – Zaak C-605/15 – Aviva – verwijzing RICHTLIJN 2006/112/EG. Vrijstelling van de btw van door zelfstandige groeperingen van personen aan hun leden verrichte diensten die direct nodig zijn voor de uitoefening van werkzaamheden in het verzekeringswezen door leden van die groepering. Is een nationale bepaling over de […]

AG: Btw kan verschuldigd zijn voor goederen die onder een opschortende regeling voor invoerrechten vallen

Posted on Posted in Btw, Douane

HVJEU – CONCLUSIE AG CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA – 12 januari 2016 – Gevoegde zaken C‑226/14 en C‑228/14 – Eurogate Distribution GmbH – conclusie VERORDENING (EEG) nr. 2913/92. VERORDENING (EEG) nr. 2454/93. ZESDE RICHTLIJN 77/388/EEG. In de context van de niet-nakoming van de formele verplichtingen die gelden voor goederen die onder een opschortende regeling voor invoerrechten vallen, wenst de Duitse verwijzende […]