NL prejudiciële vragen (HR) over teruggaaf NL dividendbelasting aan buitenlands beleggingsfonds

Posted on Posted in NL prejudiciële verwijzingen, Vennootschappen

PREJUDICIËLE VERWIJZING – Nederland – Hoge Raad – 3 maart 2017 – ECLI:NL:HR:2017:346 en ECLI:NL:HR:2017:342   Vragen over de teruggaaf van Nederlandse dividendbelasting aan een buitenlands beleggingsfonds dat heeft belegd in Nederlandse aandelen Artikel 63 VWEU. Naar aanleiding van prejudiciële vragen van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant over het arrest BNB 2015/203 stelt de Hoge Raad prejudiciële […]

HvJ: NL prejudiciële verwijzing – Tariefindeling driewielig voertuig “Spyder”

Posted on Posted in Douane en tariefindeling

HvJ – ARREST – 16 februari 2017- zaak C‑145/16 – Aramex Nederland BV – Nederland – Gerechtshof Amsterdam – ECLI:EU:C:2017:130 – arrest   Tariefindeling driewielig voertuig “Spyder” Verordening (EEG) nr. 2658/87. Verordening (EU) nr. 301/2012.  Nadat Aramex een aangifte voor het vrije verkeer heeft gedaan ten behoeve van een voertuig genaamd RD Spyder heeft de Nederlandse belastingdienst deze […]

Nieuw douanewetboek EU m.i.v. 1 mei 2016

Posted on Posted in Douane

REGELGEVING EU – Nieuw Douanewetboek van de Unie m.i.v. 1 mei 2016; intrekking CDW en TCDW Verordening (EU) Nr. 952/2013 van het Europees Parlement en van de Raad van 9 oktober 2013 tot vaststelling van het douanewetboek van de Unie, Pb 2015 L 269, 10.10.2013 Gedelegeerde verordening (EU) 2015/2446 van de Commissie van 28 juli […]

NL prejudiciële verwijzing Hoge Raad over het uitleg CDW en kosten van vervoer

Posted on Posted in Douane

PREJUDICIËLE VERWIJZING – Nederland – Hoge Raad – 29 januari 2016 – NRE 2016 nr. 2 – ECER 8.3.2016 – Zaak C-59/16 – The Shirtmakers – verwijzing Vragen over uitleg CDW en begrip kosten van vervoer  VERORDENING (EEG) nr. 2913/92. VERORDENING (EEG) nr. 1224/80. Belanghebbende drijft een groothandel in textielgoederen en importeert in dat kader textielgoederen […]

Prejudiciële vragen België over aftrekbare dividenden van aandelen die minder dan een jaar zijn aangehouden

Posted on Posted in Vennootschappen

PREJUDICIËLE VERWIJZING – België – 4 maart 2016 – Zaak C-39/16 – Argenta Spaarbank – verwijzing RICHTLIJN 90/435/EEG. Verzoekster, een kredietinstelling, heeft aanslagen vennootschapsbelasting ontvangen over 1999 en 2000. In deze jaren heeft verzoekster dividenden ontvangen op aandelen in zowel Belgische als EU-vennootschappen die zij op moment dividenduitkering zowel langer dan één jaar als korter […]

Prejudiciële vragen Polen: Is de overdracht van de eigendom van een perceel door een btw-plichtige aan de gemeente ter nakoming van achterstallige betalingsverplichtingen van belastingen een belastbare handeling?

Posted on Posted in Btw

PREJUDICIËLE VERWIJZING – Polen – 4 maart 2016 – Zaak C-36/16 – Posnania Investment – verwijzing RICHTLIJN 2006/112/EG. Verzoekster handelt onder meer in onroerende zaken. Zij heeft met de gemeente een overeenkomst gesloten tot overdracht van eigendom van een onbebouwde onroerende zaak aan de gemeente, dit vanwege achterstallige betalingsverplichtingen uit hoofde van de heffing ter […]

Prejudiciële verwijzing Letland over vaststelling douanewaarde en motivering

Posted on Posted in Douane

PREJUDICIËLE VERWIJZING – Letland – 1 maart 2016 – Zaak C-46/16 – LC Customs Services – verwijzing Vragen over hoe de douanewaarden van goederen vastgesteld moet worden en wanneer sprake is van ontoereikende motivering VERORDENING (EEG) nr. 2913/92. De zaak gaat over een aangifte voor extern douanevervoer van kinderfietsen en onderdelen vanuit China naar Rusland. […]

Einduitspraak Hoge Raad na HvJ zaak C-512/13 (Sopora)

Posted on Posted in Fiscaal

EINDUITSPRAAK na HvJEU 24 februari 2015, zaak C-512/13 (Sopora) Hoge Raad, 4 maart 2016, ECLI:NL:HR:2016:360 ARTIKEL 45 VWEU. Leidt 150-kilometercriterium voor toepassing van de 30%-regeling tot een inbreuk op het vrije werknemersverkeer? Volgens de Hoge Raad kan niet worden geoordeeld dat de vrijstelling voor kostenvergoedingen, zoals voorzien in de 30%-regeling, systematisch leidt tot een duidelijke […]

Conclusie AG HvJ in NL zaak (HR) over tariefindeling alcoholhoudende drank

Posted on Posted in Fiscaal

HVJEU – Conclusie – 19 januari 2016 – Gevoegde zaken C-532/14 Toorank Productions – C-533/14 Toorank Productions Gecombineerde nomenclatuur – Tariefpost 2206 en postonderverdeling 2208 70 – Gegiste dranken en andere De geschillen zijn ontstaan met betrekking tot de tariefindeling van verschillende dranken: a) de drank met de handelsnaam „Ferm Fruit”, en b) andere dranken die worden bereid door […]