Arresten HvJ over dragen hoofddoek op het werk

Posted on Posted in Arbeid en sociale zekerheid, Godsdienstvrijheid

HvJ – ARREST – 14 maart 2017 – zaak C-157/15 – Achbita – België –ECLI:EU:C:2017:203 – persbericht – arrest Een interne regel van een onderneming die het zichtbaar dragen van enig politiek, filosofisch of religieus teken verbiedt, vormt geen directe discriminatie Richtlijn 2000/78/EG. Achbita, een moslima, werkte als receptioniste in dienst van de onderneming G4S. […]

EHRM Barbulescu t. Roemenië: over privégebruik chatprogramma door werknemer

Posted on Posted in Arbeid en sociale zekerheid, Privacybescherming en persoonsgegevens

EHRM – arrest 12 januari 2016 – Barbulescu t. Roemenië  – persbericht arrest 12.1.2016 – arrest (niveau 2) Verwijzing naar grote kamer (persbericht verwijzing) Privégebruik van een chatprogramma door werknemer en het ontslag als gevolg daarvan   Artikel 8 EVRM. De zaak betreft het privégebruik van een chatprogramma tijdens werktijd. Klager had als werknemer van […]

Rechterlijke bevoegdheid en toepasselijk recht in internationale geschillen tussen de werknemer en de werkgever

Posted on Posted in Arbeid en sociale zekerheid, Justititiële samenwerking in burgerlijke zaken

Deze praktische handleiding wil beroepsbeoefenaars bijstaan door hun een overzicht te bieden van de huidige relevante wettelijke bepalingen (inclusief jurisprudentie) over zaken van internationaal privaatrecht en terbeschikkingstelling op het gebied van arbeidsovereenkomsten. EU Bookshop (NL pdf gratis te downloaden)

Prejudiciële vragen RBMNE over overgang onderneming kinderopvang

Posted on Posted in Arbeid en sociale zekerheid

PREJUDICIËLE VERWIJZING – Nederland – Rechtbank Midden-Nederland – 24 februari 2016 – ECLI:NL:RBMNE:2016:954 – NRE 2016 nr. 3 – Zaak C-126/16 – Federatie Nederlandse Vakvereniging – verwijzing   RICHTLIJN 2001/23/EG. Op 5 juli 2014 is het faillissement uitgesproken van Estro Groep en haar dochterondernemingen. Estro Groep was het grootste kinderopvangbedrijf in Nederland met ongeveer 380 […]

Heeft een werkend lid van een coöperatie recht op aanpassing werktijden na zwangerschapsverlof?

Posted on Posted in Arbeid en sociale zekerheid

HVJEU – CONCLUSIE A-G SZPUNAR – 3 maart 2016 – Zaak C-351/14 – Rodríguez Sánchez – conclusie RICHTLIJN 2010/18/EU. RAAMOVEREENKOMST INZAKW OUDERSCHAPSVERLOF. Het hoofdgeding vloeit voort uit een verzoek tot aanpassing van de werktijden van een werkend lid van een coöperatie. De verwijzende rechter wenst met name te vernemen of de verhouding tussen een werkend […]

NOOT bij arrest HVJEU 17 november 2015 in zaak C-115/14 Regiopost inzake minimumloon en aanbesteding

Posted on Posted in Aanbesteding en overheidsopdrachten, Arbeid en sociale zekerheid

NOOT – bij arrest HVJEU 17 november 2015 in zaak C-115/14 Regiopost dr. M. Kullmann, Openbare aanbesteding en het toepassen van het wettelijke minimumloon: Rüffert overruled?, in: Tijdschrift recht en arbeid 2016, nr. 2, TRA 2016/19 RegioPost GmbH & Co. KG (RegioPost), een in Duitsland gevestigde onderneming, had zich ingeschreven voor een openbare aanbesteding op […]

OVERIG – Fiscale kwalificatie buitenlandse socialezekerheidsstelsels

Posted on Posted in Arbeid en sociale zekerheid

Voor belastingplichtigen die niet in Nederland sociaal verzekerd zijn, is het voor het bepalen van het Nederlandse fiscale loon van belang om te weten hoe de buitenlandse sociale verzekeringen gekwalificeerd moeten worden. In het besluit van de staatssecretaris van 24 maart 2014, nr. DGB 2014/144M, Stcrt. nr. 9763, zijn standpunten ingenomen met betrekking tot de […]

Test

Posted on Posted in Arbeid en sociale zekerheid, Civiel - algemeen, Consumentenrecht, Cursus en opleiding, Detentie, recht op leven en politie (onderzoek), Diensten, Eigendomsrecht, Erfrecht, Europese hoven - algemeen, Fiscaal, Godsdienstvrijheid, Handel en antidumping, Informatievoorziening, Insolventie, Institutioneel, Justititiële samenwerking in burgerlijke zaken, Kansspelen, Landbouw en visserij, Luchtvaart, Mededinging, NL prejudiciële verwijzingen, Openbaarheid van bestuur, Procesrecht en recht op eerlijk proces, Terrorisme, Vacatures, Verkiezingen en kiesrecht, Verzekeringen, Vrij verkeer

Test