NOOT bij arrest HVJEU 17 november 2015 in zaak C-115/14 Regiopost inzake minimumloon en aanbesteding

Posted on Posted in Aanbesteding en overheidsopdrachten, Arbeid en sociale zekerheid

NOOT – bij arrest HVJEU 17 november 2015 in zaak C-115/14 Regiopost dr. M. Kullmann, Openbare aanbesteding en het toepassen van het wettelijke minimumloon: Rüffert overruled?, in: Tijdschrift recht en arbeid 2016, nr. 2, TRA 2016/19 RegioPost GmbH & Co. KG (RegioPost), een in Duitsland gevestigde onderneming, had zich ingeschreven voor een openbare aanbesteding op […]

Regelgeving EU: Uniform Europees Aanbestedingsdocument

Posted on Posted in Aanbesteding en overheidsopdrachten

REGELGEVING EU – Uniform Europees Aanbestedingsdocument Uitvoeringsverordening (EU) 2016/7 van de Commissie van 5 januari 2016 houdende een standaardformulier voor het Uniform Europees Aanbestedingsdocument, PB L 3 van 6.1.2016 Met ingang van het moment waarop de nationale maatregelen ter uitvoering van Richtlijn 2014/24/EU van kracht worden, en uiterlijk met ingang van 18 april 2016 wordt het in […]