europees recht
http://tullahoma.nl/2017/04/05/arresten-hvj-over-dragen-hoofddoek-op-het-werk/
Export date: Sat Jul 20 13:41:52 2019 / +0000 GMT

Arresten HvJ over dragen hoofddoek op het werk


HvJ – ARREST – 14 maart 2017 – zaak C-157/15 – Achbita – België –ECLI:EU:C:2017:203 – persberichtarrest

Een interne regel van een onderneming die het zichtbaar dragen van enig politiek, filosofisch of religieus teken verbiedt, vormt geen directe discriminatie

Richtlijn 2000/78/EG. Achbita, een moslima, werkte als receptioniste in dienst van de onderneming G4S. Ten tijde van de rekrutering van Achbita gold bij G4S een ongeschreven regel dat de werknemers op het werk geen zichtbare tekenen van hun politieke, filosofische of religieuze overtuiging mochten dragen. Op 29 mei 2006 heeft de ondernemingsraad van G4S een aanpassing van het arbeidsreglement goedgekeurd, die op 13 juni 2006 in werking is getreden. Daarin is bepaald dat: „het [...] aan de werknemers verboden [is] om op de werkplaats zichtbare tekenen te dragen van hun politieke, filosofische of religieuze overtuigingen en/of elk ritueel dat daaruit voortvloeit te manifesteren”. Op 12 juni 2006 is Achbita ontslagen wegens haar voortdurende wil de islamitische hoofddoek te dragen op het werk. Zij heeft dat ontslag betwist voor de Belgische rechter.

Hof: Het verbod om een islamitische hoofddoek te dragen, dat voortvloeit uit een interne regel van een particuliere onderneming die voorziet in een verbod op het zichtbaar dragen van enig politiek, filosofisch of religieus teken op het werk, vormt geen directe discriminatie op basis van godsdienst of overtuiging in de zin van richtlijn 2000/78/EG.

Een dergelijke interne regel van een particuliere onderneming kan daarentegen wel indirecte discriminatie in de zin van artikel 2, lid 2, onder b), van richtlijn 2000/78 vormen, indien vaststaat dat de daarin opgenomen ogenschijnlijk neutrale verplichting in feite tot gevolg heeft dat de personen die een bepaalde godsdienst aanhangen of een bepaalde overtuiging hebben bijzonder worden benadeeld, tenzij die verplichting objectief wordt gerechtvaardigd door een legitiem doel, zoals het nastreven door de werkgever, in de relaties met zijn klanten, van een beleid van politieke, filosofische en religieuze neutraliteit, en de middelen om dat doel te bereiken passend en noodzakelijk zijn, hetgeen de verwijzende rechter dient na te gaan.

 

HvJ – ARREST – 14 maart 2017 – zaak C-188/15 – Bougnaoui – Frankrijk – ECLI:EU:C:2017:204 – persberichtarrest

 

Mag een werkgever het dragen van een hoofddoek verbieden vanwege de wens van een van de klanten?

Richtlijn 2000/78/EG. Bougnaoui is met ingang van 15 juli 2008 in dienst genomen als projectingenieur op basis van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Na een klacht van een klant bij wie zij door Micropole was ingezet, heeft deze onderneming het beginsel dat ten aanzien van de klanten neutraliteit in acht moet worden genomen opnieuw bevestigd en heeft zij haar gevraagd geen hoofddoek meer te dragen. Bougnaoui heeft dit geweigerd en is vervolgens ontslagen. Zij heeft haar ontslag voor de Franse rechter aangevochten. De verwijzende rechter wil weten of de wens van een klant van een ICT-adviesbureau om de ICT-diensten van dat bureau niet langer te laten verrichten door een werkneemster – een projectingenieur – die een islamitische hoofddoek draagt, een wezenlijk en bepalend beroepsvereiste vormt, vanwege de aard van de betrokken specifieke beroepsactiviteiten of de context waarin deze worden uitgevoerd?

Hof: De wil van een werkgever om rekening te houden met de wensen van een klant om de diensten van die werkgever niet langer te laten verrichten door een werkneemster die een islamitische hoofddoek draagt, kan niet worden beschouwd als een wezenlijk en bepalend beroepsvereiste in de zin van artikel 4, lid 1, van richtlijn 2000/78/EG.

 1. Headscarf bans at work: explaining the ECJ rulings (EU law analysis 1)

 2. Ben jij een gesluierde moslima? Werkgevers kunnen je vanaf vandaag ontslaan omwille van je hoofddoek (MO 2)

 3. Bedrijven mogen hoofddoek op werkvloer verbieden (nu.nl 3)

 4. Amnesty warns ECJ headscarf ban ruling ‘panders to prejudice' (euractiv 4)

 5. HvJ EU: werkgever mag hoofddoek verbieden (VBK 5)

 6. Uitspraak Hof van Justitie geen vrijbrief om hoofddoek van werkvloer te weren (mensenrechten.nl 6)

 7. Religious symbols ruling does not mean staff can be targeted for dismissal (link 7)

 8. EU-Hof stelt voorwaarden aan verbod hoofddoek op het werk (ECER 8)

 9. The European Court of Justice Rules in Favor of Discrimination. (Huffingtonpost 9)

 10. Achbita & Bougnaoui: A strange kind of equality (Cloisters 10)

 11. Europees hof van justitie Het hoofddoekverbod is een nederlaag voor godsdienstvrijheid (NRC 11)

 12. EU-hof: hoofddoekverbod bedrijf toegestaan (Europa nu 12)

 13. Le voile en entreprise et la conception française de la laïcité (libertés chéries) 13

 14. What is the point of minimum harmonization of fundamental rights? Some further reflections on the Achbita case. (EU law analysis 14)

 15. Faith at work: the CJEU's headscarf rulings (EU law analysis 15)

 16. Achbita and Bougnaoui: raising more questions than answers (EUtopialaw 16)

 17. Verbod om op het werk zichtbare tekens te dragen van hun politieke, filosofische of religieuze overtuigingen en elk ritueel dat daaruit voortvloeit uit te voeren levert geen discriminatie op (AR updates arbeidsrecht 17)

 18. Employers Can Ban Headscarves and Religious Symbols – As Long As The Rules Apply To Everyone (rightsinfo 18)

 19. Het Hof van Justitie heeft gesproken: mag een werkgever de hoofddoek nu verbieden? (blog arbeidsrecht 19)

 20. A Critical Commentary on the ECJ's Judgment in G4S v Achbita (EJIL talk) 20

 21. The Right to Religious Freedom and the Threat to the Established Order as a Restriction Ground: Some Thoughts on Account of the Achbita Case (EJIL talk) 21

 22. Urgent Commons question on CJEU rulings in Achbita and Bougnaoui (law and religion 22)

 23. Newsflash: Commons urgent question on religious clothing in the workplace (law and religion 23)

 24. The CJEU & hijabs at work: Achbita and Bougnaoui (law and religion 24)

 25. The Islamic headscarf and EU employment law: an uneasy fit? (Leiden law blog 25)

 26. European Court of Justice keeps the door to religious discrimination in the private workplace opened. The European Court of Human Rights could close it. (Strasbourg observers 26)

 27. The Round Up – European Court unveils controversial new ruling (UK human rights blog 27)

 28. Protection with Hesitation: on the recent CJEU Decisions on Religious Headscarves at Work (Verfassungsblog 28)

 29. The CJEU's headscarf decisions: Melloni behind the veil? (Verfassungsblog 29)

 30. CJEU Cases C-157/15 Achbita and C-188/15 Bougnaoui (Volkerrechtsblog 30)

 31. m.n. mr. E. Cremers-Hartman, Verbieden hoofddoek in arbeidsreglement geen verboden discriminatie waar het gaat om werknemers die met klanten werken, JAR 2017/96 31

 32. Achbita v G4S: Religious Equality Squeezed between Profit and Prejudice (European law blog 32)

Links:
 1. http://eulawanalysis.blogspot.nl/2017/03/headscarf -bans-at-work-explaining-ecj.html
 2. http://www.mo.be/nieuws/ben-jij-een-gesluierde-mos lima-dan-kunnen-werkgevers-je-vanaf-vandaag-ontsla an-omwille-van-je?utm_content=bufferfe3df&utm_ medium=social&utm_source=twitter.com&utm_c ampaign=buffer
 3. http://www.nu.nl/ondernemen/4539129/bedrijven-moge n-hoofddoek-werkvloer-verbieden.html?redirect=1&am p;utm_campaign=nunl_twitter&utm_medium=socialm edia
 4. http://www.euractiv.com/section/freedom-of-thought /news/amnesty-warns-ecj-headscarf-ban-ruling-pande rs-to-prejudice/?utm_medium=Social&utm_campaig n=Echobox&utm_source=Twitter&utm_term=Auto feed#link_time=1489495192
 5. http://www.vbk.nl/kennis-delen/actualiteiten/hvj-e u-werkgever-mag-hoofddoek-verbieden/#.WMf_UugDHSc. twitter
 6. https://mensenrechten.nl/berichten/uitspraak-hof-v an-justitie-geen-vrijbrief-om-hoofddoek-van-werkvl oer-te-weren
 7. https://www.equalityhumanrights.com/en/our-work/ne ws/religious-symbols-ruling-does-not-mean-staff-ca n-be-targeted-dismissal
 8. http://www.minbuza.nl/ecer/nieuws/2017/03/eu-hof-s telt-voorwaarden-aan-verbod-hoofddoek-op-het-werk. html
 9. http://www.huffingtonpost.com/entry/the-european-c ourt-of-justice-rules-in-favor-of-discrimination_u s_58c9225de4b01d0d473bcf6d
 10. http://www.cloisters.com/blogs/achbita-bougnaoui-a -strange-kind-of-equality?platform=hootsuite
 11. https://www.nrc.nl/nieuws/2017/03/16/europees-hof- van-justitie-het-hoofddoekverbod-is-een-nederlaag- voor-godsdienstvrijheid-7410518-a1550646
 12. http://www.europa-nu.nl/id/vkciehqd75zu/nieuws/eu_ hof_hoofddoekverbod_bedrijf?ctx=vh6ukzb3nnt0
 13. http://libertescheries.blogspot.nl/2017/03/le-voil e-en-entreprise-et-la-conception.html
 14. http://eulawanalysis.blogspot.nl/2017/03/what-is-p oint-of-minimum-harmonization.html
 15. http://eulawanalysis.blogspot.nl/2017/03/faith-at- work-cjeus-headscarf-rulings.html
 16. https://eutopialaw.com/2017/03/18/achbita-and-boug naoui-raising-more-questions-than-answers/
 17. http://www.ar-updates.nl/samenvatting/AR_2017_0311 ?session_key=c3adf480-f510-0134-fd29-00505686425b
 18. https://rightsinfo.org/employers-can-ban-religious -symbols-decides-top-eu-court/
 19. http://samenwerken.rechtspraak.minjus.nl/sites/lan delijk_nieuwsbriefrechtspraakeuropa/Gedeelde%20%20 documenten/2017%20-%20NRE%20nr.%204/Het%20Hof%20va n%20Justitie%20heeft%20gesproken:%20mag%20een%20we rkgever%20de%20hoofddoek%20nu%20verbieden?
 20. https://www.ejiltalk.org/a-critical-commentary-on- the-ecjs-judgment-in-g4s-v-achbita/
 21. https://www.ejiltalk.org/the-right-to-religious-fr eedom-and-the-threat-to-the-established-order-as-a -restriction-ground-some-thoughts-on-account-of-th e-achbita-case/
 22. http://www.lawandreligionuk.com/2017/03/15/urgent- commons-question-on-cjeu-rulings-in-achbita-and-bo ugnaoui/
 23. http://www.lawandreligionuk.com/2017/03/15/newsfla sh-commons-urgent-question-on-religious-clothing-i n-the-workplace/
 24. http://www.lawandreligionuk.com/2017/03/14/the-cje u-hijabs-at-work-achbita-and-bougnaoui/
 25. http://leidenlawblog.nl/articles/the-islamic-heads carf-and-eu-employment-law-an-uneasy-fit
 26. https://strasbourgobservers.com/2017/03/27/europea n-court-of-justice-keeps-the-door-to-religious-dis crimination-in-the-private-workplace-opened-the-eu ropean-court-of-human-rights-could-close-it/
 27. https://ukhumanrightsblog.com/2017/03/17/the-round -up-european-court-unveils-controversial-new-rulin g/
 28. http://verfassungsblog.de/protection-with-hesitati on-on-the-recent-cjeu-decisions-on-religious-heads carves-at-work/
 29. http://verfassungsblog.de/the-cjeus-headscarf-deci sions-melloni-behind-the-veil/
 30. http://voelkerrechtsblog.org/cjeu-cases-c-15715-ac hbita-and-c-18815-bougnaoui/
 31. http://www.legalintelligence.com/documents/2375568 0?srcfrm=basic+search&alertid=68273&auth=1
 32. http://europeanlawblog.eu/2017/04/06/achbita-v-g4s -religious-equality-squeezed-between-profit-and-pr ejudice/
Post date: 2017-04-05 08:11:13
Post date GMT: 2017-04-05 08:11:13

Post modified date: 2017-04-13 12:23:33
Post modified date GMT: 2017-04-13 12:23:33

Export date: Sat Jul 20 13:41:52 2019 / +0000 GMT
This page was exported from europees recht [ http://tullahoma.nl ]
Export of Post and Page has been powered by [ Universal Post Manager ] plugin from www.ProfProjects.com