HvJ Zaak C-174/15 Vereniging Openbare Bibliotheken

Posted on Posted in Intellectuele eigendom

HvJEU – CONCLUSIE A-G SZPUNAR – 16 juni 2016 – Zaak C-174/15 – Vereniging Openbare Bibliotheken – persberichtECLI:NL:RBDHA:2015:5195 (verwijzingsuitspraak Rb Den Haag) Rechtbank Den Haag – ECLI:EU:C:2016:459 – conclusie

Het uitlenen van een e-book is vergelijkbaar met het uitlenen van een traditioneel boek

Richtlijn 2001/29/EG. Richtlijn 2006/115/EG. VOB is de vereniging die de belangen van alle openbare bibliotheken in Nederland behartigt. De openbare bibliotheken lenen van oudsher fysieke boeken uit. Voor het uitlenen daarvan dragen zij een uitleenvergoeding af aan Stichting Leenrecht. Die keert die vergoedingen uit aan de rechthebbenden via collectieve beheersorganisaties. De vraag is of het digitaal uitlenen van e-books ook onder deze regeling kan vallen. Digitale uitlening gaat als volgt: de gebruiker kan een kopie downloaden op zijn computer via de site van de bibliotheek. De kopie blijft slechts beperkt bruikbaar en kan door andere personen niet worden gedownload op hun computer.

A-G: Artikel 1, lid 1, van richtlijn 2006/115/EG, moet aldus worden uitgelegd dat onder het uitleenrecht in de zin van dit artikel mede wordt verstaan het voor beperkte tijd aan het publiek ter beschikking stellen van ebooks door bibliotheken. Lidstaten die de uitleenexceptie van artikel 6 van deze richtlijn willen invoeren voor de uitlening van ebooks dienen zich ervan te vergewissen dat de voorwaarden van die uitlening geen afbreuk doen aan de normale exploitatie van het werk en niet op ongerechtvaardigde wijze schade toebrengen aan de rechtmatige belangen van de auteurs. Artikel 6, lid 1, van richtlijn 2006/115 moet aldus worden uitgelegd dat het zich niet ertegen verzet dat een lidstaat die de in die bepaling bedoelde exceptie heeft ingevoerd, als voorwaarde stelt dat de ebooks die op grond van die uitzondering worden uitgeleend, vooraf door de rechthebbende of met zijn toestemming ter beschikking zijn gesteld aan het publiek, mits die voorwaarde niet zodanig wordt geformuleerd dat de strekking van de exceptie wordt beperkt. Ook moet diezelfde bepaling aldus worden uitgelegd dat zij alleen betrekking heeft op ebooks uit legale bron.

 

    1. AG Szpunar says that time-limited e-lending is allowed under EU law and interpretation of copyright norms must evolve with technology (IPKat)
    2. Ook het uitlenen van e-books valt onder de uitleenexceptie (lawfox)
    3. NUV oneens met advies over uitlenen e-books door bibliotheken (IEforum)
    4. Onder het uitleenrecht valt ook het uitlenen van e-books door bibliotheken (IEforum)