HvJ 15 februari 2016 zaak C-601/15 PPU (J.N)

Posted on Posted in Asiel, migratie en unieburgerschap

HvJEU – ARREST – 15 februari 2016 – Zaak C-601/15 PPU – J.N. – Grote Kamer – Nederland – Raad van State standpuntbepaling AG Sharpston van 26 januari 2016 persberichtarrest

 

Het Unierecht staat toe dat een asielzoeker in bewaring wordt gesteld wanneer de nationale veiligheid of de openbare orde dit vereist. De indiening van een nieuw asielverzoek door een persoon waartegen een terugkeerbesluit is uitgevaardigd, kan er niet toe leiden dat dit besluit vervalt.

RICHTLIJN 2008/115/EG. RICHTLIJN 2013/32/EU. RICHTLIJN 2013/33/EU. HANDVEST GRONDRECHTEN EU. Volgens een bepaling uit de nieuwe Europese Opvangrichtlijn is het mogelijk een vreemdeling in bewaring te stellen, terwijl een uitzetting nog niet aan de orde is. De Raad van State vraagt zich af of deze bepaling in overeenstemming is met een artikel uit het Handvest Grondrechten EU. Dat artikel bepaalt dat een ieder recht heeft op vrijheid en veiligheid van zijn persoon. Voor de uitleg van dat artikel wordt aangesloten bij het EVRM. Het EHRM heeft eerder geoordeeld dat het in bewaring stellen van een vreemdeling in strijd is met het EVRM als dat niet tot doel heeft de vreemdeling uit te zetten. De vreemdeling wordt echter voorlopig niet uitgezet, omdat hij in november 2015 nog wachtte op een besluit op zijn vierde asielverzoek. Het HvJEU oordeelt dat het Unierecht de bewaring van een vreemdeling toestaat wanneer de nationale veiligheid of de openbare orde dit vereist. Het indienen van een nieuw asielverzoek door een vreemdeling “waartegen een terugkeerbesluit is uitgevaardigd” betekent niet dat dit besluit vervalt en dat de vreemdeling niet meer in bewaring mag worden gehouden, aldus het Hof.

 1. Asielzoeker mag in bewaring worden gesteld wanneer de nationale veiligheid of openbare orde dit vereist (ECER)
 2. Freedom, Asylum Seekers, and Two Lots of European Human Rights – Michael Rhimes (UK human rights blog)
 3. Asielzoeker mag in bewaring als openbare orde dat vereist (recht.nl)
 4. Rétention d’un demandeur d’asile et droits fondamentaux – L’ arrêt J.N. de la CJUE (C-601/15 PPU) (European law blog)
 5. Es ist wieder da: Der EuGH bestätigt das Grundrecht auf Sicherheit (Verfassungsblog)
 6. Uitspraak Hof van Justitie over uitleg van Europese Opvangrichtlijn (RvS)
 7. Uitleg van ECER over verschil conclusie AG en standpuntbepaling AG (ECER)
 8. Rechtbank Overijssel, 15 februari 2016, ECLI:NL:RBOVE:2016:477 (e-archief)
 9. Rechtbank Den Haag, 15 februari 2016, ECLI:NL:RBDHA:2016:1434 (e-archief)
 10. Rechtbank Den Haag, 15 februari 2016, ECLI:NL:RBDHA:2016:1460 (e-archief)
 11. Rechtbank Den Haag, 2 februari 2016, ECLI:NL:RBDHA:2016:1090
 12. Dr. G.N. Cornelisse, JV 2016/90
 13. Jurispudentie EU actueel, in: SEW 2016, nr. 6, p. 272