Verordening (EU) 2016/301 inzake prospectus en reclame

Posted on Posted in Financiële markten

REGELGEVING EU – prospectus en reclame

Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/301 van de Commissie van 30 november 2015 tot aanvulling van Richtlijn 2003/71/EG van het Europees Parlement en de Raad ten aanzien van technische reguleringsnormen voor goedkeuring en publicatie van het prospectus en verspreiding van reclame en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 809/2004 van de Commissie, C/2015/8379, PB L 58 van 4.3.2016