Prejudiciële vragen België over aftrekbare dividenden van aandelen die minder dan een jaar zijn aangehouden

Posted on Posted in Vennootschappen

PREJUDICIËLE VERWIJZING – België – 4 maart 2016 – Zaak C-39/16 – Argenta Spaarbank – verwijzing

RICHTLIJN 90/435/EEG. Verzoekster, een kredietinstelling, heeft aanslagen vennootschapsbelasting ontvangen over 1999 en 2000. In deze jaren heeft verzoekster dividenden ontvangen op aandelen in zowel Belgische als EU-vennootschappen die zij op moment dividenduitkering zowel langer dan één jaar als korter aanhield.

Het gaat in deze zaak om aftrekbare dividenden van aandelen die minder dan een jaar zijn aangehouden. Volgens verzoekster is er sprake van strijd met de moeder/dochterrichtlijn, te weten artikel 4, lid 2 waarin de lidstaten onder meer vrijheid wordt toegekend om het deelnemingspercentage om als ‘moeder’ te worden aangemerkt, op minder dan 25% te stellen. De verwijzende rechter (Rb Antwerpen) moet nagaan of het artikel in de Belgische regelgeving al dan niet in strijd is met de moeder-dochterrichtlijn.