NOOT bij arrest HVJEU 17 november 2015 in zaak C-115/14 Regiopost inzake minimumloon en aanbesteding

Posted on Posted in Aanbesteding en overheidsopdrachten, Arbeid en sociale zekerheid

NOOT – bij arrest HVJEU 17 november 2015 in zaak C-115/14 Regiopost

dr. M. Kullmann, Openbare aanbesteding en het toepassen van het wettelijke minimumloon: Rüffert overruled?, in: Tijdschrift recht en arbeid 2016, nr. 2, TRA 2016/19

RegioPost GmbH & Co. KG (RegioPost), een in Duitsland gevestigde onderneming, had zich ingeschreven voor een openbare aanbesteding op EU-niveau van de Duitse stad Landau voor de gunning van een overheidsopdracht voor het verrichten van postdiensten ten behoeve van die stad. Voorwaarde voor het beoordelen van de inschrijving was dat de inschrijver en zijn onderaannemers (model)verklaringen moesten overhandigen waarmee zou worden verzekerd dat ten minste het (bruto) minimumuurloon aan de bij de verrichting van de betreffende prestatie betrokken werknemers zou worden betaald.