Uitvoeringsverordening (EU) 2016/9 REACH uitwisselen van gegevens

Posted on Posted in Milieu en natuur

REGELGEVING EU – Uitvoeringsverordening REACH

Uitvoeringsverordening (EU) 2016/9 van de Commissie van 5 januari 2016 betreffende het gezamenlijk indienen en het uitwisselen van gegevens overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH), PB L 3 van 6.1.2016

 Deze verordening stelt specifieke plichten en verplichtingen vast voor partijen bij overeenkomsten die krachtens Verordening (EG) nr. 1907/2006 het uitwisselen van informatie en het delen van de daaraan verbonden kosten vereisen.